Polityka ochrony prywatności oraz Regulamin korzystania z internetowych serwisów Fundacji im. Ignacego Kapicy


Polityka ochrony prywatności

Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Fundację im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) zwanego dalej Serwisem. Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Poniższa POLITYKA PRYWATNOŚCI aktualizuje i zastępuje POLITYKĘ PRYWATNOŚCI grupy Projekt Podlasie opublikowaną 12 marca 2017 roku w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl


Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zasad obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację im.Ignacego Kapicy.


Kto przetwarza dane

Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja im. Ignacego Kapicy (zwana dalej Fundacją), KRS 0000893807

Fundacja jest właścicielem administratorem i producentem Serwisu publikowanego w domenach projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl

Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem formularza KONTAKT


Podstawa prawna

Fundacja zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując  postanowienia niniejszej Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.


Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do świadczonych przez Serwis Usług. Jest to między innymi możliwość wyszukiwania treści, edytowania, dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych oraz po wyrażeniu zgody otrzymywanie newslettera.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania  danych osobowych jest brak możliwości korzystania z Serwisu.

Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.


Komu powierzane są dane osobowe

Fundacja oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym podmiotom ani osobom fizycznym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


Jakie dane osobowe są przetwarzane

Dane osobowe Użytkownika Serwisu prowadzonego przez Fundację, których podanie jest obligatoryjne:

 • imię i nazwisko użytkownika
 • nazwa użytkownika
 • adres mailowy użytkownika
 • nazwiska którymi użytkownik jest zainteresowany
 • nazwy parafii którymi użytkownik jest zainteresowany

Miejsce i sposób przetwarzania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze Fundacji a także (w ograniczonym zakresie) na komputerze administratora Serwisu


Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
 • wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy

Informacja o prawie do przenoszenia danych

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza KONTAKT


Powyższa POLITYKA PRYWATNOŚCI została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub na innym nośniku danych w dniu 16 czerwca 2021 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie
Regulamin korzystania z serwisu internetowego w domenach
PROJEKTPODLASIE.PL oraz KAPICA.ORG.PL

§ 1

Dostęp do treści Serwisu jest każdorazowo związany z wymogiem rejestracji konta użytkownika w Serwisie w tym podania przez niego nazwisk oraz nazw parafii z terenu Podlasia oraz Mazowsza którymi jest zainteresowany.

Dostęp do Serwisu związany jest z akceptacją Polityki Prywatności Fundacji im. Ignacego Kapicy oraz z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Brak rejestracji konta, akceptacji Polityki Prywatności a także Regulaminu Serwisu skutkuje brakiem dostępu do treści Serwisu.

§ 2

Wydawcą Serwisu internetowego oraz producentem baz danych w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych jest Fundacja im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) KONTAKT

§ 3

Szczególnej ochronie podlegają poniższe elementy Serwisu:

 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Indeksacja Ksiąg Metrykalnych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Indeksacja Staropolskich Ksiąg Sądowych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Indeksacja Kapicjan”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Indeksacja Rejestrów Podatkowych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Katalog Ksiąg Metrykalnych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Katalog Staropolskich Ksiąg Sądowych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Katalog Metryk Znanych Polaków”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Katalog Szlachty Gniazdowej”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Spis Poborowych”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Spis Bieżeńców”  
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Spis Oficerów II RP”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Spis Elektorów Królów Polskich”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Spis Oficerów Królestwa Kongresowego”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „DNA Potomków Polskiej Szlachty”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Mapa Gniazd Szlacheckich”
 • logotyp, format, struktura oraz baza danych projektu „Inwentaryzacja i Digitalizacja Ksiąg Metrykalnych”

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Fundacji im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie), prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz do baz danych są zastrzeżone na rzecz Fundacji im. Ignacego Kapicy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Fundacją im. Ignacego Kapicy – są udostępniane na stronach Serwisu.

Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 5

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz do baz danych zawartych w Serwisie.

Zabronione jest w szczególności:

 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej co do jakości lub ilości części

W celu ochrony baz danych część rekordów jest losowo znakowana.

§ 6

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy

§ 7

Jakiekolwiek inne niż określone w § 6 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Fundacji im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) jest zabronione, a naruszenie praw Fundacji (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Fundacją są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 8

Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Fundacja im. Ignacego Kapicy uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Fundacji, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Fundacja im Ignacego Kapicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

Powyższy Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie